Általános Közzétételi Lista

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

  1. Szervezeti, személyzeti adatok
1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Nagykónyi Közös Önkormányzati Hivatal
7092 Nagykónyi, Nagy u.108.
Tel: 74/476-765
hivatal@nagykonyi.hu
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Önkormányzati Hivatal szerkezeti felépítése
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) Pusztai László- polgármester
74/576-003
polgarmester@nagykonyi.hu

Richter Attila Csaba- alpolgármester
06/30 992 8759
richter.csaba@nagykonyi.hu

Zemán Tünde- jegyző
74/576-009
jegyzo@nagykonyi.hu

4. Ügyfélfogadási rend Ügyfélfogadási rend
5. Képviselő-testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége Nagykónyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Elérhetőség: 7092 Nagykónyi, Nagy u.108
(Polgármester + 6 fő képviselő):
Polgármester: Pusztai László
Képviselők

6. Intézmények adatai (óvoda, könyvtár)
székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye,
Nagykónyi Óvoda és Főzőkonyha
székhely: 7092 Nagykónyi, Nagy u. 95
Nagykónyi Óvoda és Főzőkonyha alapító okirata elérhető ahttp://www.allamkincstar.gov.hu/hu/ext/torzskonyv weboldalról(a Törzskönyvi alany megnevezése rovatba az intézmény nevének beírásával).
vezető: Fenyő Andrea Judit
Tel: 74/476-443
E-mail: konyiovi@freemail.hu a működő köznevelési intézmények listája letölthető az alábbi hivatkozásról:
https://dari.oktatas.hu/
7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke nincs
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai nincs
9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve nincs
10. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést
gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai
Tolna Megyei Kormányhivatal
Szekszárd Szent István tér 1-3.
Tel.: (74) 501-220

 

  1. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényAz államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény.Nagykónyi Község Önkormányzat SZMSZ-ét az önkormányzat és szervei, szervezeti és működési szabályairól szóló 2/2020.(II.29) sz. rendelettartalmazza, amely elérhető a https://or.njt.hu/ weboldalról (a megye rovatban Tolna megye kiválasztása, a hely esetében Nagykónyi kiválasztása,majd a Keresés gomb megnyomásával az összes rendelet vagy a fenti rendeletszámbeírásával az önkormányzat szmsz-e elérhető)
2. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai Nagykónyi Község Önkormányzat SZMSZ-ét az önkormányzat és szervei szervezeti és

működési szabályairól szóló 2/2020. (II.29.) Önkormányzati rendelet tartalmazza, amely elérhető a

https://or.njt.hu/ weboldalról

(a megye rovatban Tolna megye kiválasztása, a hely esetében Nagykónyi

kiválasztása, majd a Keresés gomb megnyomásával az összes rendelet vagy a fenti rendeletszám

beírásával az önkormányzat szmsz-e elérhető)

3. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről Adóhatósági ügyekben a hatáskör címzettje

Nagykónyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője,

eljár: Nagykónyi Közös Önkormányzati Hivatal

Jegyzői hatáskörbe tartozó szociális ügyekben eljár: 

Nagykónyi Közös Önkormányzati Hivatal
Illetékességi terület: Nagykónyi,

 

Általános Igazgatási ügyekben hatáskör címzettje

Nagykónyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, eljár: Nagykónyi Közös Önkormányzati Hivatal
Illetékességi terület: Nagykónyi Község

 

Az építéshatósági feladatokat a fővárosi és megyei

kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények

módosításáról szóló 2019. évi CX. törvény alapján

Tolna Megyei Kormányhivatal látja el.

Nagykónyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2020.(XI.13.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatáról

Nagykónyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018.(II.9.) önkormányzati rendelete a Nagykónyi Község településképének védelméről

Arculati kézikönyv

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények Nagykónyi Község területén a hulladékszállítás szabályait a települési folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 9/2020.(IX.30.)

Nagykónyi Község területén a hulladékszállítás szabályait a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 4/2003.(I.14.)

rendelet tartalmazza, amely elérhető a https://or.njt.hu/ weboldalról

(a megye rovatban Tolna megye kiválasztása, a hely esetében

Nagykónyi kiválasztása, majd a Keresés gomb megnyomásával az összes

rendelet vagy a fenti rendeletszám beírásával a hivatkozott rendelet elérhető)

 

közszolgáltatókkal kötött szerződéseket összesítő lista

5. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

(vagyonnyilatkozatok, működési engedélyek, továbbképzési terv, szociális nyilvántartások stb jegyzéke)

Működési engedély

Telepengedéllyel kapcsolatos nyomtatványok

Adózással kapcsolatos ügyek

Szociális és gyermekvédelmi ügyek

Birtokvédelmi ügyek

Közterülethasználattal kapcsolatos ügyek

6. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke nincs
7. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza Nagykónyi Község Önkormányzat költségvetési rendelete, annak módosításai és a község évesköltségvetési beszámolójáról szóló rendelete elérhető a https://or.njt.hu/ weboldalról
(a megye rovatban Tolna megye kiválasztása, a hely esetében Nagykónyi kiválasztása, majdaKeresés gomb megnyomásával az összes rendelet elérhető)
8. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától Jegyzőkönyvek és előterjesztések 
9. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények Hírek, események 
10. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk nincs
11. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai Állami számvevőszék
12. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve szabályzat Közérdekű adatközlési és közzétételi szabályzat

Nagykónyi Község Önkormányzatának Közérdekű adatok elektronikus közzétételére vonatkozó szabályzata

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:
– Maxentrop Kft.
– 7174 Kéty, Petőfi utca 2/A.
– e-mail cím: dpo@maxentropia.hu

13. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk nincs
14. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai Központi Statisztikai Hivatal
15. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista Közlemény

Nagykónyi Közös Önkormányzat

Nagykónyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022

Nagykónyi Önkormányzat

Nagykónyi Önkormányzat 2022

Nagykónyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Nagykónyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022

Nagykónyi Óvoda és Főzőkonyha

Nagykónyi Óvoda és Főzőkonyha 2022

 

 

 

III. Gazdálkodási adatok

 

 

1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója Nagykónyi Község Önkormányzat költségvetési rendelete, annak módosításai és a falu éves

költségvetési beszámolójáról szóló rendelete elérhető a https://or.njt.hu/ weboldalról
(a megye rovatban Tolna megye kiválasztása, a hely esetében Nagykónyi kiválasztása,

majd a Keresés gomb megnyomásával az összes rendelet elérhető)

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve feltöltés alatt
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond feltöltés alatt
4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
2020. évi 1 millió Ft – 5 millió Ft közötti

2020. évi 5 millió Ft értékhatárt meghaladó

2020. évi közbeszerzési értékhatárt meghaladó

2021. évi 1 millió Ft – 5 millió Ft közötti

2021. évi 5 millió Ft értékhatárt meghaladó

2022. évi 1 millió Ft – 5 millió Ft közötti

2022. évi 5 millió Ft értékhatárt meghaladó

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) nincs
6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések feltöltés alatt
7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések Pályázatok
8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) 2021.évi közbeszerzési terv
9. Szálláshely szolgáltatók 2021. évi ellenőrzési terve link